Πολιτική Απορρητου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι προτεραιότητα της επιχείρησης μας. Για το λόγο αυτό έχουμε λάβει κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως για παράδειγμα η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση των δεδομένων) για την προστασία των δεδομένων σας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός τροποποιήθηκε κι ισχύει, καθώς και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (γνωστού ως “ΓΚΠΔ” GDPR) της ΕΕ. Με την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεστε δίνοντας την ρητή σας συγκατάθεση την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους, νόμιμους και αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σύμφωνα με τα κατωτέρω. Την ως άνω συγκατάθεση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε ή να την τροποποιήσετε στέλνοντας μας email στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@mrvertigo.gr. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει από εμάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωσή μας είτε για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας που κυρίως σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δράση. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται ότι δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο ασύμβατο με τους συγκεκριμένους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς της.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται στα αναγκαία  για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, το διάστημα αποθήκευσής τους περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χρόνο και κατά διαστήματα επανεξετάζονται ή διαγράφονται. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για το δικαίωμά του, υποβολής των δεδομένων αυτών. Για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνο αν επιθυμείτε να προβείτε σε περαιτέρω υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στη χρήση της υπηρεσίας αλληλογραφίας για την υποβολή μηνύματος προς την επιχείρηση μας, καθώς θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για την εγγραφή σας ως μέλος, προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία που ζητούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας...και να δώσετε την ρητή συγκατάθεσή σας με θετική σας ενέργεια προκειμένου η επιχείρησή μας να τηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιήσατε.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης και την ρητή συγκατάθεσή σας ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η επιχείρησή θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name), το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει και για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Για την οποιαδήποτε διεκπεραίωση συναλλαγής με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο σας/η επωνυμία σας, η διεύθυνση σας ή η διεύθυνση της έδρας σας, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων σε περίπτωση που διαφέρει από την δηλωθείσα διεύθυνση, το ΑΦΜ σας, η ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε και το επάγγελμά σας (τα τελευταία τρία στοιχεία σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), τα στοιχεία επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου) σας καθώς και τα στοιχεία πληρωμής σας. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της επιχείρησης, η οποία παρέχει, συντήρηση της ιστοσελίδας μας, του ιδρύματος πληρωμών που πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις εταιρίες αποστολών, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους και ορισμένα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα προς την Facebook για λόγους προσωποποιημένου marketing .

Η Επιχείρηση μας σας  ενημερώνει, επιπλέον, ότι εφ’ όσον απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης σας, παρέχετε τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη χρήση, γνωστοποίηση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων σας για τους παρακάτω σκοπούς:

●Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της παροχή προς την επιχείρηση υπηρεσιών ελέγχου απατηλών συναλλαγών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πρόληψης απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών κλπ.

●Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της επεξεργασία και/ή επίλυση αμφισβητήσεων, αντιλογισμών ή άλλων διαφορών.

●Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της εκπόνηση αναλύσεων, εκθέσεων κλπ. για στατιστικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναλύσεις, εκθέσεις κλπ., δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του υποκειμένου οι συναλλαγές του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των αναλύσεων, εκθέσεων κλπ.

●Για τους σκοπούς τήρησης της οικείας νομοθεσίας.

●Για προσωποποιημένο και εξατομικευμένο marketing μέσω του Facebook. Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους διαγράφεται άμεσα από το αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξάλλου λόγω της φύσης της πλειονότητας των προϊόντων ως αλκοολούχων ποτών δεν επιτρέπεται η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε ανήλικους. Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο στον Ν. 2472/1997 όσο και στον ΓΚΠΔ (2016/679)  προβλέπονται ενισχυμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε και τον τρόπο επεξεργασίας, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης αυτών ή και επικαιροποίησής τους, της διαγραφής αυτών, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο επιτακτικό και νόμιμο λόγο για επεξεργασία, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 72506862 είτε με email στη διεύθυνση: gdpr@mrvertigo.gr και θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα, εκτός αν η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους σχετικούς λόγους. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι για ενδεχόμενη παραβίαση έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την νόμιμη υποχρέωσή μας, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας οποιαδήποτε παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, η οποία επιφέρει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα γνωστοποιήσουμε την παραβίαση αμελλητί, κι αν είναι δυνατό εντός 72 ωρών, στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ενημερώσουμε και το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων.

COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου η επιχείρηση να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις, που έχει πραγματοποιήσει κατά την επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στις επόμενες επισκέψεις του. Τα cookies δεν προξενούν κινδύνους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επισκέπτη ή πελάτη που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, η εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή σας θα γίνεται μόνο μετά από κατάλληλη ενημέρωσή σας και επί τη βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση μη συγκατάθεσής σας/ αποδοχή των cookies η επιχείρησή μας επιτρέπει τη συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας χωρίς την αποστολή των cookies.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η επιχείρηση μας μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, που θα δίνεται πριν την αποστολή των μηνυμάτων, δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, αποστέλλοντας είτε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική σας διεύθυνση είτε μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο ενημερώσεις σχετικά με καινούργια προϊόντα ή ενημερώσεις για τυχόν τρέχουσες προσφορές. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της επιχείρησης μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης.